DEPARTMENT

LEADERS OF IEC

NAME

POSITION

TEL.

E-mail

Wang Ying(Ella)

Deputy   Dean 

(Executive)

86-571-86613649

wangying0918@163.com

Huang Zaiwei

Deputy Dean

86-571-86613649

huang1180@gmail.com

 

ADMISSION OFFICE

NAME

POSITION

TEL.

E-mail

Cui Xiaoqiang

Director

86-571-86613649

admission@zcmu.edu.cn

Yin   Yilan(Phoenix)

Staff

86-571-86613649

admission2@zcmu.edu.cn

 

 

TEACHING AFFAIRS DIVISION& CHINESE LANGUAGE TEACHING OFFICE

NAME

POSITION

TEL.

E-mail

Chu   Hailin

Director

86-571-86613597

chuhailin@hotmail.com

Chen   Ye(Sandy)

Staff

86-571-86613597

zjtcmfao@gmail.com

Zhu   Wenpei(Judy)

Staff

86-571-86613597

overseas637@163.com

Xu Hui(Sylvia)

Staff

86-571-86613597

sylviaiec@163.com

Mao   Xiaopan(Bella)

Staff

86-571-86633315

mao_xp323@163.com

Long   Yuguang(Lani)

Staff

86-571-86633315

673677935@qq.com

Huang Linqi(Linky)

Staff

86-571-86633315

2320262604@qq.com

 

 

STUDENT AFFAIRS DIVISION& GENERAL OFFICE

 

NAME

POSITION

TEL.

E-mail

Zhang   Jin(Jane)

Director

86-571-86633102

jane.zhang@zcmu.edu.cn

Jiang   Xiaomei(May)

Staff

86-571-86633102

xiaomei_jiang@163.com

Li Qiaodan(Seline)

Staff

86-571-86633102

290629564@qq.com

Chen Xiaoqian(Caroline)

Staff

86-571-86633102

810122512@qq.com